DODATEK ENERGETYCZNY – świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY?

NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszk.)
  2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy ( ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektryczne

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

1.złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

2.dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 22.04.2016 r. (Monitor Polski 2016, poz. 411) i w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. wynosi miesięcznie:

11,29 zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego                      

15,68 zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego          

18,81 zł dla gospod. domowego 5 i więcej osobowego   

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 2013, poz.984/
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2013 poz.966 ze zm./,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm./