DODATEK MIESZKANIOWY

dod_mie_2016

Jeżeli spełnione są powyższe warunki należy:

1. Udać się z wnioskiem do zarządcy(administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz pobrania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek.

Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także informację od zarządcy oraz kartę lokalu (nie dotyczy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych).

2. Wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

3. Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.

Za dochód* uważa się przychody uzyskane z tytułu:

wynagrodzeń za pracę, emerytur, rent, prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, prac dorywczych, stypendiów, zasiłków stałych z pomocy społecznej, prowadzonej działalności gospodarczej.

4. W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych   w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin).

 

5. Osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio do Toruńskich Wodociągów lub/i rachunki za energię cieplną do Cergii dostarczają fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA:

 

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Batorego 38/40 parter, box nr 5 i 6

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA:

 

Wnioski prosimy składać do dnia 26 każdego miesiąca

 

DECYZJA:

 

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Przed wydaniem decyzji upoważniony pracownik MOPR może przeprowadzić wywiad środowiskowy w mieszkaniu wnioskodawcy. Decyzja przyznająca świadczenie obowiązuje przez okres sześciu miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy domu, ryczałt gotówką lub na konto wnioskodawcy.

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2013, poz.966 ze zm./,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm./,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r.
    w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym
    wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. Nr 156, poz. 1828/.                           

 

 *Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.