NA JAKI OKRES PRZYZNAWANE SĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy             od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej                         niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Okres świadczeniowy trwa od 1 października do września następnego roku kalendarzowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy należy składać od sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy):
– gdy wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia  31 października,
– gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):
do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
– jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

WYSOKOŚĆ WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy

zastępczej,

– zawarła związek małżeński.

Podstawa prawna informacji:

– ustawa z dnia 7września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 169, ze zm.),