Świadczenie Rodzicielskie

Termin i sposób załatwienia

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku gdy dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jeżeli nie upłynął termin przysługiwania świadczenia.

W przypadku gdy dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku rodzin zastępczych i osób, które przysposobiły dziecko, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku pozostałych osób, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jeżeli nie upłynął termin przysługiwania świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie wypłaca się nie późnej niż do ostatniego dnia miesiąca, na który zostały przyznane świadczenia rodzinne. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenie rodzicielskie wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

Informacje dodatkowe

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu – w przypadku matki albo ojca dziecka,
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
  a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej,
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
  a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego, lub
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
  i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 

Świadczenie rodzicielski NIE przysługuje gdy:

 

 

1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko,
3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
5. osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.