KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ
O ZASIŁEK DLA OPIEKUNA?

 

osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego* i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r.

* na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557)

 

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (patrz tabela niżej).

Lp. Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku dla opiekuna
1. Osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
2. osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
3. osoba sprawująca opiekę nie jest uprawniona między innymi do świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Wnioski o zasiłek dla opiekuna można było składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w okresie od 14 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

Po upływie przytoczonego terminu możliwość ponownegozłożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna mają osoby, którym świadczenie wygasło po upływie okresu jego pobierania i osoba wymagająca opieki ma wydane nowe orzeczenie.

 

Lp. W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
1. złożyćw zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności lub innym organie orzekającym niepełnosprawność, np. ZUS;
2. złożyć wnioseko ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczeniao niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość zasiłku dla opiekuna:

 

  1. zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie,
  1. kwotę zasiłku dla opiekuna przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje (otrzymaną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę).

 

Wymagane dokumenty:

 

1. dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • orzeczenie stwierdzające stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • orzeczenie stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

W toku postępowania administracyjnego tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku dla opiekuna może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu), notariusz lub instytucja, która dokument wydała.