JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

NALEŻY SPEŁNIĆ JEDEN Z  PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

 

Posiadać orzeczenie:

  • o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dziecka do lat 16, lub
  • o niepełnosprawności w stopniu znacznym

 

Posiadać orzeczenie:

  • o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia

 

 

mieć ukończone 75 lat

 

 

 

 

Od 01.01.2016 r. istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet.
W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz:
1. posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
2. posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku.

Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny, a następnie prześlij go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych będą kontaktować się również w formie elektronicznej. Proszę podać aktualny numer telefonu oraz adres mailowy, to znacznie przyspieszy załatwienie sprawy, jeżeli pojawią się jakieś niejasności.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO.

1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności (w tym zasiłku pielęgnacyjnego), prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
– gdy powyższa reguła nie ma zastosowania, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
  -dla świadczeniobiorców legitymujących się bezterminowym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom powyżej 75 roku życia prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się bezterminowo.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
– niepełnosprawnemu dziecku,
– osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osobie powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
  -osobie, która ukończyła 75 lat.

 

WYSOKOŚĆ WYPŁACANEGO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie.

 

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
– jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
– jeżeli członkom rodziny przysługują zagranicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z jej pielęgnacją, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 -osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

NA JAKI OKRES PRZYZNAWANY JEST ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:
-jeżeli orzeczenie wydano na czas określony: do końca miesiąca, w którym upływa termin orzeczenia,
-jeżeli orzeczenie wydano na czas nieokreślony: zasiłek przyznany jest na czas nieokreślony,
-osobom, które ukończyły 75 lat zasiłek przyznany jest na czas nieokreślony.

 

Podstawa prawna informacji:

– ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz.1238).