Zasiłek Rodzinny

Termin i sposób załatwienia

 Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się nie późnej niż do ostatniego dnia miesiąca, na który zostały przyznane świadczenia rodzinne. W przypadku złożenia wniosku
po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej
do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa                     do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje            do dnia 31 grudnia.

 

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom. 

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 114 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.                 w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 183, poz. 1234);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23).

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto                 w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;
3. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 

1. zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

89,00 zł

2. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

118,00 zł

3. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

129,00 zł

 

 

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego i ich wysokość:

1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny

1 000,00 zł

2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

400,00 zł[1]

3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

185,00 zł  

na jedno dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny

370,00 zł[2] 

na dwoje lub więcej dzieci, uprawnionych do dodatku,
na które przyznano

zasiłek rodzinny

4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

90,00 zł

5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

80,00 zł  

na dziecko w wieku
do ukończenia 5 roku życia

100,00 zł  

na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

100,00 zł

7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania.

105,00 zł 

w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

63,00 zł 

w związku z dojazdem z miejsca zamieszania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.